toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerom djk
space
spacerstudiet
space
spaceroptagelse
space
spacerstudieservice
space
spacerde studerendes aktiviteter
space
spaceroffentlige aktiviteter / publikationer
space
spacerkontaktinfo
 
spacerfakta om studiet
space
spacerstudieordning
space
spacerstudiehåndbog
space
spacerundervisere
space
spacerlaboratorier
space
spacerbibliotek / mediatek
space
spacerstudierådgivning
   
 
Introduktion
Studiet ved Det Jyske Kunstakademi er en længerevarende videregående uddannelse indenfor samtidskunst. Der undervises på dansk og engelsk.

Uddannelsen er SU berettiget og sigter  mod at give dig de bedste forudsætninger for et virke som professionel kunstner.

Uddannelsen er et 5-årigt fuldtidsstudium, og du får afgang som billedkunstner.

Studiet på Det Jyske Kunstakademi er tilrettelagt således, at din individuelle kunstneriske udvikling tilgodeses bedst muligt. Dette sker bl.a. ved, at al undervisning i alle discipliner er tilgængelig for dig som studerende gennem hele studiet.

Studiet starter med et obligatorisk Basissemester under ledelse af en lektor.
Herefter sammensætter du selv dine semestre under vejledning af din studievejleder. For at blive erklæret studieaktiv kræves det, at du som studerende vælger et antal undervisningstilbud pr. semester, at du arbejder med dit kunstneriske udtryk samt deltager i de obligatoriske undervis-ningsforløb, som akademiet tilrettelægger, f.eks. kunsthistorie og -teori. 

Desuden er det en forudsætning for at få et fuldt udbytte af studiet, at du kan arbejde selvstændigt og indgår i de samarbejder og udadvendte aktiviteter, som akademiet er involveret i, og som en del af det faglige indhold lægger op til.

Uddannelsens opbygning
Studiet er opdelt i en 3-årig Normaluddan-nelse og en 2-årig Specialuddannelse. Første del af Normaluddannelsen består af et Basissemester.

Basissemesteret
Basissemesteret er, som navnet angiver, af et semesters varighed. Under ledelse af en af akademiets faste lektorer sigter Basis bl.a. mod at give dig et indblik i samtidskunstens mangfoldighed af udtryks-former, strategier og operationsfelter samt dens sociale og samfundsmæssige betydning og historie.

Du vil også møde akademiets andre lektorer gennem tilbud om undervisningsforløb og individuel vejledning.

Normaluddannelsen: 3 år
I Normaluddannelsen indgår Basissemeste-ret. Normaluddannelsen afsluttes med 3. års vurdering.

Normaluddannelsen sigter mod, at du opbygger en grundlæggende forståelse for kunstneriske spørgsmål, virkemidler, arbejdsmetoder og processer, der er kendetegnet ved at foregå i en stadig vekselvirkning mellem en intuitiv og kritisk tilgang til stoffet og i en kombination af tanke og sansning.

På Normaluddannelsen veksler studiet mellem dit eget selvstændige arbejde med kunst og de forskelligartede tilbud, akademiet arrangerer, i form af forelæsninger, gennemgange, workshops, tekniske kurser og studiekredse. Du tilrettelægger selv studiet i samarbejde med din studievejleder.

3. års vurdering
Efter endt Basis- og Normaluddannelse, d.v.s. efter 3 års studier, kan oprykning til Specialuddannelsen finde sted, hvis den opgave, f.eks. et udstillingsprojekt eller lign., som  akademiet stiller 3. årgang i forårssemesteret, er løst tilfredsstillende. 

Opgaven stilles og følges af en af akademiets faste lektorer. Vurdering af opgaven foretages af 2 lektorer, hvoraf den lektor, som står for 3. års opgaven, er den ene. Vurderingen tilkendegiver: bestået/ikke bestået. Ved "bestået" kan du starte på Specialuddannelsen. Gives "ikke bestået" skal du tage 3. år om.

Kunstteori og -historie
For at opnå indsigt i samtidskunstens historiske baggrund og de teoridannelser, der omgiver den, er det på Normaluddannelsen obligatorisk, at du følger de af akademiets kunstteoretiker/-historiker tilrettelagte undervisningsforløb af 2 semestres varighed.

Specialuddannelsen: 2 år
I Specialuddannelsen indgår et afgangsforløb af 1 semesters varighed. Specialuddannelsen afsluttes med Afgang og en Afgangsudstilling.

Specialuddannelsen sigter mod at gøre dig i stand til at analysere, bearbejde og udforme selvstændige svar på komplekse kunstneriske problemstillinger og til selv at formulere, udfolde og formidle disse problemstillinger med  inddragelse af fagets historiske og teoretiske grundlag.

På Specialuddannelsen veksler studiet mellem dit eget selvstændige arbejde med kunst og de forskelligartede tilbud, akademiet arrangerer, i form af forelæsninger, gennemgange, workshops, tekniske kurser og studiekredse. Du tilrettelægger selv studiet i samarbejde med din studievejleder.

Afgang og Afgangsudstilling
Specialuddannelsen afsluttes med et afgangsforløb af 1 semesters varighed. Du formulerer og udfører et selvstændigt afgangsprojekt bistået af en intern og ekstern vejleder. 

De færdige afgangsprojekter gennemgås, sammen med  holdet af afgangsstuderende, af et udvalg bestående af rektor, 2 af akademiets faste lektorer samt en ekstern censor.

Afgangsprojekterne udstilles på Det Jyske Kunstakademis Afgangsudstilling, som finder sted  f.eks. i Århus Kunstbygning.

Afgangsbevis 
Som bevis for endt studium får du et afgangsbevis. Afgangsbeviset tilkendegiver, at du har fuldført uddannelsen til billedkunstner ved Det Jyske Kunstakademi.

top top
 
forside tilbage
Sideoversigt:
Introduktion
Uddannelsens opbygning
Basissemesteret
Normaluddannelsen: 3 år
3. års vurdering
Kunstteori og -historie
Specialuddannelsen: 2 år
Afgang og Afgangsudstilling
Afgangsbevis