toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerom djk
space
spacerstudiet
space
spaceroptagelse
space
spacerstudieservice
space
spacerde studerendes aktiviteter
space
spaceroffentlige aktiviteter / publikationer
space
spacerkontaktinfo
 
spacerfakta om studiet
space
spacerstudieordning
space
spacerstudierådgivning
space
spacerundervisere
space
spacerlaboratorier
space
spacerbibliotek / mediatek
space
spacer
   
 

INTRODUKTION

Studiet ved Det Jyske Kunstakademi er en længerevarende videregående uddannelse indenfor samtidskunst. Der undervises på dansk og engelsk.

Uddannelsen er SU berettiget og sigter  mod at give dig de bedste forudsætninger for et virke som professionel kunstner.

Uddannelsen er et 5-årigt fuldtidsstudium, og du får afgang som billedkunstner.

Studiet på Det Jyske Kunstakademi er tilrettelagt således, at din individuelle kunstneriske udvikling tilgodeses bedst muligt. Dette sker bl.a. ved, at al undervisning i forskellige discipliner er tilgængelig for dig som studerende gennem hele studiet.

Studiet starter med et obligatorisk Basissemester under ledelse af en professor. Hvert semester består af obligatorisk undervisning og valgfrie kurser. Herefter sammensætter du selv dine semestre under vejledning af din studievejleder. For at blive erklæret studieaktiv kræves det, at du som studerende vælger et antal undervisningstilbud pr. semester, at du arbejder med dit kunstneriske udtryk samt deltager i de obligatoriske undervis-ningsforløb, som akademiet tilrettelægger, f.eks. kritikklasse og kunsthistorie.

Desuden er det en forudsætning for at få et fuldt udbytte af studiet, at du kan arbejde selvstændigt og indgår i de samarbejder og udadvendte aktiviteter, som akademiet er involveret i, og som en del af det faglige indhold lægger op til.

top top
 
forside tilbage

UNDERVISNINGSELEMENTER

LØBENDE KLASSEUNDERVISNING
Klasseundervisning er obligatoriske forløb

Introforløb (1. semester)
Uddannelsen starter med et introforløb, som strækker sig over studiets første semester. Forløbet indbefatter bl.a. samtaler om hvad, det vil sige at studere på et kunstakademi. Introforløbet slutter af med Førsteårsudstillingen og værkgennemgang.

Kritikklasse (1.-6. semester)
Kritikklasserne løber et år ad gangen og er en sammensætning af studerende på tværs af første til tredje år. I centrum for undervisningen står klassens fælles kritik af hinandens værker gennem studieåret. Der kan også optræde andre elementer, såsom udstillingsbesøg mm. Der en fast professor tilknyttet den enkelte kritikklasse. Hvert år blandes nye kritikklasser på tværs af studerende og undervisere, og der eksperimenteres løbende med forskellige former for, og tilgange til, kritik. Kritikklassen fungerer som et forum for feedback på ens eget arbejde og bibringer desuden et indgående kendskab til andre typer af tilgange og interesser, der overordnet set bidrager til udviklingen af et sprog omkring kunsten som praksis og felt.

Kunsthistorie & kunstteori (1.-6. semester)
Undervisningen i Kunsthistorie og Kunstteori er tilrettelagt som et treårigt hjul, hvorunder de første- til tredjeårsstuderende bliver introduceret til de vigtigste udviklinger i kunstens historie, samt de teoretiske strømninger der ligger parallelt hermed. Forløbet har til hensigt gøre de studerende bekendte med udviklingerne i særligt det 20. og 21. århundredes kunst og den tænkning der relaterer sig til den.

Tredjeårsudstilling (6. semester)
På 6 semester har årgangen et fællesforløb frem mod realiseringen af tredjeårsudstillingen samt den efterfølgende kritik. Forløbet afslutter uddannelsens første del og markerer overgangen til overbygningsniveauet.

Overbygningsklasse (7.-10. semester)
Overbygningsklassen er fjerde til femte års løbende undervisning henover hele studieåret og varetages af dét års overbygningsprofessor. Forløbet er parallelt med kritikklasserne, men har en mere åben form og indeholder desuden skriveopgaven, der afsluttes op mod jul. Overbygningsklassen følger studieplanens linjer i forhold til specialuddannelsen, der tilsigter en større grad af specialisering af den enkeltes praksis og en mere indgående forståelse af hvordan kunstfeltet opererer.

Afgangsklasse (10. semester)
Afgangsklassen er femte års forløb frem mod realiseringen af Afgangsudstillingen samt den efterfølgende kritik. Semesteret sluttes med et exitforløb, der fokuserer på overgangen til kunstnerlivet efter endt uddannelse. Forløbet afslutter uddannelsen.

VALGFRI ÉNGANGSFORLØB

Workshops
Workshops er kortere forløb på mellem to til fem dages varighed. De varetages af professorerne, lektorerne eller gæsteundervisere udefra. De udforsker som oftest en tematik og kan variere fra praktisk orienteret til researchbaserede tilgange.

Teknisk Kursus

De tekniske kurser sigter mod at give en indføring i tekniske felter, såsom betonstøbning eller
videoredigering. Tekniske kurser udbydes både på de interne værksteder MultiLab og MediaLab, såvel som eksternt, på Godsbanen eller udenbys.

Seminar og teoretisk seminar
Et seminar varer typisk to til tre dage og er en tematisk anlagt præsentation af en række teoretiske eller researchbaserede forelæsninger og præsentationer, der relaterer sig til et valgt emne. Der indgår som regel læsning, enten før eller under seminaret.

INDIVIDUEL VEJLEDNING

Ateliersamtale
En ateliersamtale foregår som oftest på den studerendes atelier. Det er en samtale hvor man har lejlighed til at drøfte ens praksis på tomandshånd. Samtalen kan både dreje sig om et helt konkret aktuelt kunstnerisk problem, man står overfor, men kan også omhandle andre forhold i ens praksis, som man har brug for at vende. Ateliersamtaler varetages af de ansatte undervisere samt af gæster udefra. Tilmelding foregår løbende via opslåede lister på opslagstavlen udenfor kontoret.

Studievejledning
Studievejledning foregår i starten af hvert semester og er en samtale med ens studievejleder om planerne
for det kommende semester på studiet. Der kan også tages andre relevante emner op der relaterer sig til
det studiemæssige, såsom fremtidige planer om udveksling eller trivsel på skolen.
Standpunkt
Standpunkt er en individuel samtale med en underviser, såvel som en skriftlig opgave (som samtalen tager
udgangspunkt i). Den foregår i slutningen det andet studieår, og har til formål at lokalisere hvordan den
studerende har udviklet sig over de første to års studier, at udpege fremtidige ambitioner og eventuelle
steder hvor ens praksis kunne udvikle sig mere. Det er et billede af hvor man befinder sig, midt imellem
udannelsesstart og trejde års overgang til overbygningen.

Åbent MediaLab
Under Åbent MediaLab kan du komme på værkstedet og få individuel vejledning på et projekt du er i gang med.

Åbent MultiLab
Under Åbent MediaLab kan du komme på værkstedet og få individuel vejledning i et projekt du er i gang med.

ANDRE AKTIVITETER

Rundgang
Rundgang er skolens årlige skoleudstilling hvor alle skolens studerende udstiller samlet på skolens område. Der er efterfølgende gennemgange på alles bidrag i de respektive kritikklasser/overbygningsklassen.

Fællesgennemgange (tredjeårs- og afgangskritik)
Fælleskritikker i forbindelse med udstillinger med en inviteret ekstern censor. Disse gennemgange følger ofte en form, hvor den studerende får lov at præsentere det udstillede projekt, derefter responderer censor med sin kritik, resten af de ansatte og de studerende blander sig herefter og der udvikler sig en samtale, som afsluttes med at den studerende får lov at respondere på kritikken. Gennemgangen afsluttes med et resume af censor.

Studietur & ekskursioner
Studieturen foretages hvert år i starten af efterårssemestret. Her rejser alle studerende og to-tre ansatte til et udvalgt rejsemål, enten en by hvis kunstcene opsøges eller til nogle af de tilbagevendende kunstbegivenheder, der markerer sig globalt, såsom biennaler, Documenta el. lignende

Ekskursioner
Ekskursioner er mindre éndagsture med et tema eller specifikt mål for øje og foregår ofte i mindre grupper.

Artist-talk
Akademiet inviterer løbende aktuelle kunstnere til at fortælle om deres kunst og deres erfaringer fra deres liv som professionel kunstner.

Selvorganiserede aktiviteter
De studerende organiserer også selv aktiviteter som f.eks. kritikklasser, diskussions- eller læsegrupper og udstillingsprojekter.