toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerom djk
space
spacerstudiet
space
spaceroptagelse
space
spacerstudieservice
space
spacerde studerendes aktiviteter
space
spaceroffentlige aktiviteter / publikationer
space
spacerkontaktinfo
 
spacerstyrelse
space
spacermedarbejdere
space
spacerstuderende
space
spacersamarbejdspartnere / links
space
spacervedtægter
space
spacerhistorik / årsrapport
space
spacernyheder
   
 
Hjemsted og formål
§ 1. Det Jyske Kunstakademi er en selvejende institution med hjemsted i Århus Kommune.

§ 2. Det Jyske Kunstakademi har til formål at tilbyde grundlæggende og videregående uddannelse i billedkunst samt på praktisk og teoretisk grundlag at fremme udviklingen indenfor billedkunst.

Bestyrelsens sammensætning og kompetence
§ 3. Akademiets ledes af en bestyrelse på 7 - 9 stemmeberettigede medlemmer og er sammensat på følgende måde:
1 udefrakommende billedkunstner, som udpeges af Akademiraadet
1 udefrakommende billedkunstner, som udpeges af fagrådet ved Det Jyske Kunstakademi
1 (2) repræsentant fra de æstetiske fag ved en højere læreanstalt fortrinsvis beliggende i Århus
1 (2) repræsentant fra en kunstinstitution fortrinsvis beliggende i Østjylland
1 (2) repræsentant fra erhvervslivet
1 repræsentant for akademiets faglige medarbejdere valgt af fagrådet
Stk. 2. Hvor ikke andet er angivet, udpeges bestyrelsens medlemmer af den siddende bestyrelse.
Det er den siddende bestyrelses medlemmer, som beslutter, om der skal udpeges 1 eller 2 repræsentanter fra henholdsvis de æstetiske fag ved en højere læreanstalt, en kunstinstitution og erhvervslivet.
Stk. 3. De studerende kan udpege en repræsentant, som deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Ligeledes kan de tilskudsgivende myndigheder udpege en tilforordnet, som deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 4. Akademiets rektor er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af 4 år med mulighed for genvalg.
Dog, ved konstituering af bestyrelsen, beslutter bestyrelsen, at 1 af de evt. 2 repræsentanter fra de æstetiske fag ved en højere læreanstalt, kunstinstitution og erhvervslivet udpeges for en periode på 2 år med mulighed for genvalg. Repræsentanten for akademiets faglige medarbejdere udpeges for 2 år og har ikke mulighed for genvalg.
Stk. 6. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden i overensstemmelse med reglerne i stk. 1 og 2.
Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af akademiet og er ansvarlig for dets økonomi. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig overfor de tilskudsgivende myndigheder, for at betingelser og vilkår i forbindelse med modtagne tilskud overholdes.
Stk. 2. Bestyrelsen har endvidere følgende opgaver:
1. Fastsætter i samarbejde med fagrådet retningslinjer for akademiets langsigtede virksomhed og udvikling
2. Godkender det af fagrådet udarbejdede budget
3. Godkender akademiets organisation og struktur
4. Godkender akademiets studieordning
5. Træffer beslutning om relegation af den studerende efter indstilling fra Fagrådet
Stk. 3. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilstede inkl. formanden.
Stk. 5. Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 2 møder årligt. Bestyrelsesmøde skal afholdes, når mindst 3 medlemmer fremsætter krav herom.
Stk. 6. Bestyrelsen kan udtale sig i alle sager af betydning for akademiets organisation og virksomhed og har pligt til at drøfte de forhold, rektor og fagrådet forelægger for bestyrelsen.
Stk. 7. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Ansættelse af rektor sker efter indstilling fra et ansættelsesudvalg. Afskedigelse af rektor sker efter en vejledende høring i fagrådet.

Akademiets daglige ledelse
§ 5. Det Jyske Kunstakademis rektor varetager den daglige ledelse af akademiet i overensstemmelse med akademiets vedtægter og bestyrelsens instrukser.
Stk. 2. Ved Rektors fravær ud over 1 måned konstitueres en rektor.
Stk. 3. Rektor træffer afgørelse i alle sager, som ikke i følge vedtægterne er henlagt under andre, herunder ansættelse og afskedigelse af personale.

Fagrådet
§ 6. Fagrådet er akademiets kollegiale organ og er sammensat på følgende måde:
1. Rektor, som er født formand
2. 1 repræsentant for det administrative personale
3. 1 repræsentant for de tekniske assistenter
4. 1 (2) repræsentanter for lektorer og undervisere
5. 2 repræsentanter for de studerende udpeget af de studerende
Stk. 2. Fagrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Rektor indhenter fagrådets udtalelse i sager om akademiets faglige og pædagogiske linje.
Fagrådet har følgende opgaver:
1. Udarbejdelse af budgetforslag til bestyrelsen
2. Fastsættelse af studieordningen
3. Evaluering og revurdering af undervisning
4. Har pligt til at drøfte de forhold, som rektor forelægger rådet
5. Nedsætter ansættelsesudvalg ved ansættelse af lektorer og høres i forbindelse med stillingsopslag, der udarbejdes af rektor

Lærermødet
§ 7. Lærermødet skal sikre en løbende udvikling af den kunstfaglige undervisning. Lærermødet har deltagelse af rektor og alle faste lektorer og kunstfaglige undervisere. Lærermødet fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder følgende:
1. Semesterplaner
2. Undervisningstiltag
3. Rapporter vedr. de studerendes studieaktivitet
4. Evalueringer af undervisning
5. Bidrag til udvikling af kunstfaglig profil

Optagelse
§ 8.Afgørelse om optagelse på uddannelsen træffes af akademiet efter en konkret vurdering af ansøgerens evner. Vurderingen foretages af et optagelsesudvalg på baggrund af en årlig bedømmelse.
Stk. 2. Optagelsesudvalget består af rektor, lektorerne, 1 udefrakommende billedkunstner udpeget af fagrådet samt 1 studerende valgt af de studerende

Tegningsret
§ 9.Det Jyske Kunstakademi tegnes af bestyrelsens formand og rektor i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand

Finansiering
§ 10. Det Jyske Kunstakademis drift gennemføres ved tilskud fra offentlige instanser – Kulturministeriet og Århus Kommune.

Budget, regnskab og revision
§11.Det Jyske Kunstakademis regnskabsår følger kalenderåret. Det årlige regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, Rigsrevision, Kommunernes Revisionsafdeling eller andet kommunalt revisionsorgan.
Stk. 2. Regnskabet godkendes af bestyrelsen og indsendes til de faste tilskudsgivende myndigheder indenfor den af myndighederne fastsatte frist med henblik på godkendelse.
Stk. 3. Bestyrelsen indsender budget til godkendelse af de faste tilskudsgivende myndigheder til det af myndighederne fastsatte tidspunkt.

Opløsning
§ 12.Beslutning om Det Jyske Kunstakademis nedlæggelse træffes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen træffer beslutning om den praktiske og økonomiske afvikling af institutionen samt om anvendelse af et eventuelt overskud.
Stk. 2. Akademiets eventuelle nettoformue skal gå til et af tilskudsgiverne godkendt formål, primært omfattet af institutionens formålsbestemmelse.
Stk. 3. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af de faste tilskudsgivende myndigheder.

§ 13. Bestyrelsen kan stille forslag om ændring af vedtægter. Til vedtagelse af forslag herom kræves tilslutning fra 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Forslaget skal godkendes af de faste tilskudsgivende myndigheder.

Rev. 2009

top
 
forside tilbage
Oversigt
Hjemsted og formål
Bestyrelsens sammensætning og kompetence
Akademiets daglige ledelse
Fagrådet
Lærermødet
Optagelse
Tegningsret
Finansiering
Budget, regnskab og revision
Opløsning