toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerom djk
space
spacerstudiet
space
spaceroptagelse
space
spacerstudieservice
space
spacerde studerendes aktiviteter
space
spaceroffentlige aktiviteter / publikationer
space
spacerkontaktinfo
 
spacerstyrelse
space
spacermedarbejdere
space
spacerstuderende
space
spacersamarbejdspartnere / links
space
spacervedtægter
space
spacerhistorik / årsrapport
space
spacernyheder
   
nyheder 2016

Judith Schwarzbart tiltræder som rektor for Det Jyske Kunstakademi

Det er med stor glæde, at bestyrelsen for Det Jyske Kunstakademi kan præsentere kunsthistoriker og kurator Judith Schwarzbart som ny rektor for Det Jyske Kunstakademi. Judith starter sit virke pr. 01.03.16.

Blandt de mange kvalificerede ansøgere er valget faldet på Judith, da netop hun besidder den erfaring  og viden samt de særlige kompetencer, der skal til  for at fortsætte og videreudvikle Det Jyske Kunstakademis kunstneriske ambitioner sammenholdt med det nødvendige fokus på opgradering af akademiets fysiske og økonomiske rammer.

Judith vil i samarbejde med den samlede bestyrelse øge og forbedre dialogen mellem ansatte og studerende samt arbejde helhjertet for fortsat selvstændighed og bedre økonomiske rammer for akademiets fremtid.

Alle på Det Jyske Kunstakademi ønsker Judith Schwarzbart velkommen. Vi glæder os meget til samarbejdet.

Bestyrelsens formand Jørn Tækker (23442047) samt Judith Schwarzbart (24678442) står til rådighed for eventuelle spørgsmål.


Arkiv 2015download > Stillingsopslag rektorRektor for Det Jyske Kunstakademi søges

Rektor varetager i samarbejde med bestyrelsen akademiets daglige ledelse og er ansvarlig for udviklingen af akademiets kunstfaglige profil, opbygningen af skolens netværk samt den overordnede vækststrategi for akademiet.

Om institutionen

DJK er en statsanerkendt uddannelsesinstitution, der tilbyder en tidssvarende videregående uddannelse i billedkunst. Uddannelsesforløbet er 5-årigt, og som studerende ved DJK er man SU-berettiget. DJK sigter mod at uddanne sine studerende til professionelle, praktiserende billedkunstnere på højeste niveau. Der tages udgangspunkt i den enkelte studerendes individuelle kunstneriske praksis, men uddannelsen former sig generelt i stadig dialog med omgivelserne. 

DJK er en selvejende institution med tilskud fra Kulturministeriet og Aarhus Kommune. Skolen har ca. 40 studerende og 5 fastansatte lektorer, hvoraf ingen er på fuld tid. Derudover har skolen et administrativt og praktisk personale på 4 personer. Skolen er centralt beliggende i Aarhus på adressen Mejlgade 32-34, 8000 Aarhus C.

Uddannelsen ved DJK omfatter undervisning i metode, teknik, kunsthistorie og kunstteori samt etablering af kritik og diskussion, der perspektiverer kunstens muligheder og relationer. DJK er ikke opdelt i medieafdelinger. På uddannelsens fjerde år vælger nogle studerende at tage på et halvt til et helt års udvekslingsophold i udlandet.

Værdigrundlag

DJK’s generelle værdigrundlag kan formuleres som følger:

- DJK er et dynamisk kunstakademi, som i kraft af sin åbne struktur orienterer sig mod en løbende udvikling af undervisningsformer, der modsvarer samtidskunstens udviklinger i praksis og teori.

- DJK har en åben og transparent ledelseskultur, der er baseret på en aktiv og demokratisk deltagelse af lektorer og studerende i den fortsatte udvikling af institutionen og studiemiljøet.

- DJK er en samlet enhed på tværs af medier og har fokus på det transdisciplinære og på dialogen mellem medier, kunstformer og diskurser.

- DJK sigter mod at uddanne de studerende til at udvikle en selvstændig, reflekterende og professionel praksis i balance mellem individuel og dialogbaseret kunstproduktion og formidling.

Jobprofil

Rektoratets arbejds- og ansvarsområder fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem faglige, administrative og institutionelle opgaver.
                     
Det faglige ansvar indebærer en videreudvikling af kunstuddannelsen i samarbejde med akademiets lektorer og fagråd samt aktiv deltagelse i den kunstneriske diskussion.
                     
Det administrative ansvar varetages i samarbejde med administrator og studiesekretær. Rektor er bl.a. ansvarlig for, i en åben dialog med bestyrelsen, at varetage institutionens daglige drift og personaleledelse samt udarbejdelse af årsrapporter og DJK’s 4-årige kontrakter med Aarhus Kommune.
                     
Det institutionelle ansvar er af politisk og repræsentativ karakter. Rektor tegner skolen udadtil i kunstfaglige og politiske sammenhænge, både lokalt, nationalt og internationalt.
                     
Rektor skal have forståelse for og ønske om at videreudvikle akademiets eksisterende miljø og værdigrundlag. Herunder ønskes en rektor med en klar stillingtagen i forhold til DJK’s internationale profil.

Kvalifikationer

Til rektorstillingen ønskes en udøvende billedkunstner med markant ledelseserfaring eller anden kunstfaglig person med relevant erfaring. Ansøgeren skal have et bredt netværk i de kunstneriske og kulturelle miljøer samt besidde evne til at skabe resultater gennem fortsat initiativ. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har såvel den nødvendige kunstfaglige forankring og indsigt som gode leder- og samarbejdsevner.

Rektor skal formå at lede, inspirere, positionere og styrke en kunstnerisk uddannelsesinstitution på basis af en levende interesse for og indsigt i det billedkunstneriske virkes særlige faglighed.

Rektor skal have evnen til at tegne DJK gennem en åben, dialogsøgende og transparent ledelsesstil, der fortsat kan motivere akademiets medarbejdere, studerende og eksterne samarbejdspartnere i ind- og udland.

Rektor skal have interesse for og indsigt i samtidskunsten samt de diskussioner og dynamikker, der kendetegner dette område.

Rektor skal kunne udvikle DJK’s finansielle grundlag og institutionelle status med henblik på en forbedring af akademiets ydre og indre rammer.

 
Sammenfattende forventes der, at rektor:

 • er udøvende billedkunstner eller en person med anden markant kunstfaglig relevant erfaring;
 • har gode lederegenskaber og ledelsesmæssig erfaring med personaleansvar fra tidligere ansættelsesforhold;
 • forstår at varetage det ansvar for studieplanlægning, studieordning og formelle rammer, som stillingen indebærer;
 • har erfaring med ansvar for daglig og synlig ledelse samt økonomisk og administrativt ansvar;
 • har et bredt kunstnerisk og kulturelt netværk samt et internationalt udsyn;
 • ønsker at deltage i det lokale kunstmiljø og indgår i netværk med dets aktører;
 • er fortsat opmærksom på kommunikationen mellem studerende, lærere og bestyrelse;
 • har erfaring med fundraising;
 • fortsætter bestræbelserne i retning af bedre økonomiske forhold for akademiets daglige og fremtidige drift;
 • har mod på at optræde offensivt i den offentlige debat både kunstfagligt og politisk;
 • har gode evner for og erfaring med samarbejde i et miljø præget af tætte tværfaglige relationer;
 • har viden om dansk og international samtidskunst;
 • har viden om det billedkunstneriske uddannelsesfelt;
 • kan udvikle institutionens eksterne samarbejder i både ind- og udland;
 • kan varetage det strategiske og kulturpolitiske arbejde med udvikling af institutionen;
 • kan tale og skrive engelsk samt et skandinavisk sprog;

Ansættelsesvilkår

Stillingen er tidsbegrænset til fire år med mulighed for forlængelse i to år ad to omgange, det vil sige maksimalt otte år.

Stillingen svarer til 60 pct. af en fuldtidsstilling, hvilket som hovedregel vil svare til tre hverdage pr. uge. Lønnen beregnes ud fra en klassificering i lønramme 36 med et årligt funktions- og kvalifikationstillæg samt pensionsordning på 17,1 pct.

Det foretrækkes, at rektor er bosat eller vil bosætte sig i Aarhus eller omegn.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde en fyldestgørende fremstilling af ansøgerens kunstneriske interessefelt og dettes grundlæggende ideer, hvortil kommer en passende redegørelse for
ansøgerens ideer og visioner for DJK’s videre udvikling i forhold til institutionens nuværende kompetencer og volumen.

Den motiverede ansøgning skal vedlægges CV og dokumentation på tidligere ledelsesmæssige arbejdsforhold samt en liste over medsendte bilag.

Ansøger skal være villig til at gennemgå en personlighedstest i forbindelse med ansøgningsproceduren.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Det Jyske Kunstakademi i hænde senest torsdag den 17. december 2015 kl. 12. Ansøgningen stiles til akademiets bestyrelse på DJK@DJK.nu

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

 top
 
forside tilbage